För kommunala & privata sektorn

MARKNADENS BÄSTA LÖSNINGAR FÖR EN DIGITALISERING AV VÅRD OCH OMSORG

INNOVATION OCH MODERN TEKNOLOGI

Sverige ska bli bäst på digitalisering i vård och omsorg, hälso- och sjukvården och socialtjänsten inför 2025. Genom innovation och modern teknologi kombinerat med gedigen verksamhetskunskap bidrar vi, tillsammans med våra kunder, med marknadens bästa lösningar för kommunal och privat vård och omsorg för att uppnå denna vision. Med våra tjänster för digitalisering i vård och omsorg förändrar vi Sveriges välfärd i grunden med teknik som för människor närmare varandra, ökar livskvalitén och räddar liv.

I dag genomförs många satsningar på digitalisering inom vård och omsorg, både på kommunal nivå och hos privata aktörer, men det finns fortfarande en rad utmaningar som förhindrar att interaktionen mellan organisation och system är optimal. Vi strävar efter att lösa dessa problem genom innovation och modern teknologi i kombination med gedigen verksamhetskunskap. Tillsammans med våra kunder skapar vi marknadens bästa lösningar för digitalisering av vård och omsorg inom både den kommunala och privata sektorn.

VISION E-HÄLSA 2025

Vision E-hälsa 2025 är en strategi för digitalisering i vård och omsorg som regeringen tog fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2020. Den var startskottet på en av de största satsningarna på e-hälsa hittills. Syftet är att öka digitaliseringen inom vård och omsorg för att bidra med trygghet, tillgänglighet och effektivitet inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst. Målet till 2025 är att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter att:

  • Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

Enligt SLIT-gruppens 2021 rapport är ett väl utbyggt IT-stöd på sjukhus, vårdcentraler och hos privata vårdgivare en förutsättning för att kunna uppnå de uppsatta målen i den nationella visionen. Detsamma gäller inom den kommunala vård och omsorgen för att trygga informationsöverföring mellan kommuner och regioner. Det är även av stor vikt att privata vårdgivare ansluter sig till de nationella målen för att dra sitt strå till stacken om vi vill uppnå visionen till 2025. Digitalisering i vård och omsorg möjliggör för Sverige att nå visionen och att förbättra det svenska välfärdssamhället.

Pulsen Omsorg bistår med det IT-stöd Sveriges kommuner och privata aktörer behöver för att kunna göra Vision E-hälsa en verklighet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi, tillsammans med våra kunder, skapar marknadens bästa lösningar för att höja kvaliteten inom vård och omsorg.

Varför

VARFÖR DIGITALISERING INOM VÅRD OCH OMSORG ÄR NÖDVÄNDIGT

Laptop Combine Inloggningssida

EN HÅLLBAR UTVECKLING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Digitalisering inom vård och omsorg erbjuder en rad nya möjligheter för brukare såväl som både kommunala och privat personal inom omsorgen. Det kan öka effektiviteten, säkerhet och kvalitet bland patienter, medarbetare och anhöriga. Repetitiva och manuella arbetsflöden kan automatiseras. Tillgängligheten ökar, kommunikationsvägar blir snabbare och möjligheten till bättre samarbeten uppstår.

Men idag finns det en rad barriärer som förhindrar företagen inom vård och omsorg att nyttja de digitala verktygen optimalt och skapa en bättre välfärd. Det handlar om allt från att deras nuvarande system är för gamla eller att de inte fungerar tillsammans till att det helt enkelt används för många system – många använder fortfarande enskilda system för till exempel journalföring och tidsbokning. Resultatet är en ineffektiv process som äter upp användarnas tid.

Digitaliseringen är avgörande för att möjliggöra en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvården. Pulsen Omsorg arbetar för att utveckla de tekniska lösningarna som garanterar detta och som sätter individen i fokus. Vårt syfte är att skapa mer tid för omsorg i omsorgen. Våra lösningar och tjänster förändrar den svenska välfärden i grunden för att föra människor närmare varandra, öka livskvalitén och rädda fler liv.

FÖRDELAR MED DIGITALISERING INOM VÅRD OCH OMSORG

Genom en digitalisering inom vård och omsorg kan vi göra det bättre för alla professionella samtidigt som brukare blir mer inkluderade. Det resulterar i att vi som välfärdssamhälle kan ta hand om fler människor och ta hand om dem bättre.

Fördelarna med en digitalisering i vård och omsorg, socialtjänst samt hälso- och sjukvård inkluderar bland annat:

  • Bättre tillgänglighet till vård- och omsorgstjänster
  • Automatiserade och enklare arbetsprocesser för arbetare
  • Snabbare och bättre kommunikationsvägar
  • Enhetlig hantering av ärenden

Läs mer

COMBINE – ETT KOMPLETT EKOSYSTEM FÖR SOCIAL VÄLFÄRD

Vi levererar smarta lösningar med individen i fokus som höjer kvaliteten inom social välfärdsomsorg för kommuner och privata vårdgivare. Det är komplett system för hantering av uppdrag för privata vårdgivare och verkställigheter som utför uppdrag till Sveriges kommuner. I de specifika verksamhetsprocesserna SOL, LSS samt HSL stöds alla delar av dokumentation och journalföring, insats- och åtgärdsregistrering och utförandet av dessa samt övrig strukturerad dokumentation inom varje område.

Kontakta oss för en demo så berättar vi mer om de många fördelarna med att använda Combine och hur vi kan bli en värdefull partner för att effektivisera din verksamhets arbetsflöden och processer.

Läs mindre

Pulsen Omsorg support

Support

Hantering av incidenter och stöd till er verksamhet kring dagliga behov och önskemål.

Pulsen Omsorg Processutveckling

Processutveckling

Effektivisering och utveckling av metoder, processer och verktyg för att utveckla er verksamhet.

Pulsen Omsorg utbildning

Utbildning

Kompetenshöjning och kunskapsspridning för att vidareutveckla och effektivisera er verksamhet.

Verksamhetsanalys

Genomgång och utvärdering av nuvarande arbetssätt i organisationen för att effektivisera arbetet.

usp details

Support

Hantering av incidenter och stöd till er verksamhet kring dagliga behov och önskemål.

usp details

Processutveckling

Effektivisering och utveckling av metoder, processer och verktyg för att utveckla er verksamhet.

usp details

Utbildning

Kompetenshöjning och kunskapsspridning för att vidareutveckla och effektivisera er verksamhet.

usp details

Verksamhetsanalys

Genomgång och utvärdering av nuvarande arbetssätt i organisationen för att effektivisera arbetet.

Digitalisering inom vård och omsorg innebär att med hjälp av tekniska lösningar förbättra de administrativa delarna för att kunna lägga mer tid på omsorg i omsorgen.

Digitalisering i vård och omsorg är ett pågående projekt. Det digitaliserad genom smarta lösningar som förbättrar kommunikation och administrativa arbetsuppgifter.

Digitala vårdcentraler och elektroniska journalsystem är två exempel på hur digitalisering i vård och omsorg ser ut idag. Vi vill utveckla denna digitalisering ytterligare genom att öka tillgängligheten och förbättra kommunikationsvägar för både privata och offentliga vårdgivare.