Digitalisering

VARFÖR BEHÖVS EN DIGITALISERING AV SOCIALTJÄNSTEN?

FÖRBÄTTRA KVALITETEN

Möjligheterna med att digitalisera socialtjänsten är många men inkluderar arbete som sällan är möjligt att genomföra på egen hand. Digitalisering inom socialtjänsten diskuterades redan innan Covid-pandemin men som nu kraftigt accelererat då behovet av digitala lösningen och kommunikation på distans ökat.

Alla i Sveriges ska kunna få den hjälp de behöver oavsett vilken situation de befinner sig i. Vårt mål är att göra det till en verklighet med hjälp av digital teknik som hjälper kommuner och privata utförare att effektivisera och förbättra kvaliteten i deras arbete, öppnar upp för nya arbetsmodeller såväl som ökar tillgängligheten för sociala omsorgstjänster.

EN DELAD VISION OM DIGITALISERING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Dagens digitalisering av socialtjänsten går hand i hand med regeringens och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vision E-hälsa. Visionen går ut på att Sverige ska vara bäst i världen till 2025 på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att:

  • Underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet

För att uppnå målen i visionen krävs ett väl utbyggt IT-stöd för den kommunala vården för att dels trygga informationsöverföringen mellan kommun och region, dels för att förbättra och öka kvaliteten i alla sociala omsorgstjänster. Det är dock av lika stor vikt att de privata aktörerna ansluter sig till de nationella målen. Pulsen Omsorg gör sitt yttersta för att uppnå denna vision med hjälp av våra digitala lösningar för att höja kvaliteten inom social välfärdsomsorg.

BEHOVET AV DIGITALISERING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Behovet av digitalisering inom socialtjänsten handlar dels om att effektivisera och förbättra arbetet för handläggare och vård- och omsorgspersonal för att kunna ta hand om fler människor, dels att öka demokratisering och tillgänglighet.

Enligt FoU Helsingborgs rapport går digitaliseringen av offentliga tjänster inom stat såväl som landsting och kommun långsamt i jämförelse med näringslivets tjänsteproducerande företag. Detta är ett problematiskt faktum då en digitalisering av socialtjänsten ses som ett verktyg för en ökad demokratisering och tillgänglighet i samhället. Handläggare och vård- och omsorgspersonal inom socialtjänst och LSS-verksamhet möter ofta några av de mest utsatta individerna i samhället. Socialtjänstens viktigaste uppdrag är att värna om deras demokratiska rättigheter och garantera tillgänglighet till sociala omsorgstjänster för att få hjälp.

Den digitala sfären erbjuder en rad möjligheter som ett komplement till det fysiska mötet. Brukare får möjligheten att ur ett bredare perspektiv välja när, var och hur de vill kommunicera enligt sina behov och önskningar, på deras villkor. Förändra välfärden i grunden tillsammans med oss och skapa mer tid för omsorg i omsorgen för en bättre livskvalitet, ytterligare valmöjligheter och fler räddade liv.

lösningar

DIGITALISERING INOM SOCIALTJÄNSTEN – FRAMTIDENS DIGITALA LÖSNINGAR

Laptop Combine Inloggningssida

FÖRDELAR MED DIGITALISERING AV SOCIALTJÄNSTEN

Digital teknik för stöd av personal har fått stor spridning runt om hos både privata utförare och kommuner i Sverige. Enligt Socialstyrelsen använder idag nio av tio kommuner elektroniska planeringsverktyg (främst mobilappar) där hemtjänstpersonal har tillgång till sina scheman, portkoder såväl som möjlighet att göra anteckningar om besöket.

Genom att digitalisera socialtjänsten kan vi göra det bättre för alla professionella samtidigt som brukare kommer vara mer inkluderade. Det resulterar i att vi som välfärdssamhälle kan ta hand om fler människor och ta hand om dem bättre.

Fördelarna med att digitalisera socialtjänsten inkluderar bland annat:

  • Bättre tillgänglighet till sociala omsorgstjänster
  • Automatiserade och enklare arbetsprocesser för handläggare och vård- och omsorgspersonal
  • Ett alternativ till det fysiska mötet
  • Ökad demokratisering
  • Snabbare och bättre kommunikationsvägar

MOT EN SMARTARE SOCIALTJÄNST

Vår ambition är att vara en av de ledande tjänsteleverantörerna av digitalisering i vård och omsorg och socialtjänsten. Combine är vår främsta byggsten i vår ambitiösa satsning att digitalisera socialtjänsten, effektivisera arbetsflöden och skapa nya innovativa sätt att möta nästkommande generationers behov.

Combine är en modern, webbaserad, användarvänlig tjänst som effektivt knyter samman individer, myndighet, utförare såväl som offentliga och privata aktörer. Socialtjänstlagens värden är styrande där den enskilde är i centrum för processen och yrkesrollerna samlas kring individen. Den har tagits fram i ett nära samarbete med våra kunder och branschexperter för att bemöta alla potentiella behov.

Kom igång med Combine idag! Kontakta Pulsen Omsorg för att testa Combine och för mer information om varför digitalisering inom socialtjänsten är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla och förbättra vårt välfärdssamhälle mot det bättre – öka livskvaliteten och rädda fler liv.

VARFÖR PULSEN OMSORG?

Vi har varit verksamma inom området digitalisering i över 30 år. Lång erfarenhet och kompetenta medarbetare gör oss till en trygg leverantör för framtidens digitala lösningar för kommuner, privata vårdgivare och privata utförare. Vårt syfte är att skapa mer tid för omsorg i omsorgen. Tillsammans med våra kunder förändrar vi välfärden i grunden – med teknik som för människor närmare varandra, ökar livskvalitén, ger fler valmöjligheter och räddar liv.

Pulsen Omsorg support

Support

Hantering av incidenter och stöd till er verksamhet kring dagliga behov och önskemål.

Pulsen Omsorg Processutveckling

Processutveckling

Effektivisering och utveckling av metoder, processer och verktyg för att utveckla er verksamhet.

Pulsen Omsorg utbildning

Utbildning

Kompetenshöjning och kunskapsspridning för att vidareutveckla och effektivisera er verksamhet.

Verksamhetsanalys

Genomgång och utvärdering av nuvarande arbetssätt i organisationen för att effektivisera arbetet.

usp details

Support

Hantering av incidenter och stöd till er verksamhet kring dagliga behov och önskemål.

usp details

Processutveckling

Effektivisering och utveckling av metoder, processer och verktyg för att utveckla er verksamhet.

usp details

Utbildning

Kompetenshöjning och kunskapsspridning för att vidareutveckla och effektivisera er verksamhet.

usp details

Verksamhetsanalys

Genomgång och utvärdering av nuvarande arbetssätt i organisationen för att effektivisera arbetet.

Kundcitat

Såhär tycker våra kunder

"För oss var det viktigt att hitta en leverantör som delade vår vision både vad gäller teknisk lösning och i viljan att ingå ett partnerskap i nära samverkan. Pulsen Omsorg har den lösning som bäst motsvarade våra visioner kring ett modernt system som kontinuerligt utvecklas för att motsvara de krav som gäller om 10–15 år."

Håkan Olsson Representant Norrbottens digitala ekosystem

"Det är otroligt viktigt för oss att ha en bra relation till våra leverantörer, och det har vi alltid haft med Pulsen Omsorg. Sedan starten har vi fått bra gehör för våra behov och har kunnat utveckla saker tillsammans."

Annika Bärgård Västerås kommun

"Pulsen är i framkant när det gäller utveckling och den nya plattformen är modern och användarvänlig. Det i kombination med vårt goda samarbete har gjort att vi valt att fortsätta samarbeta med Pulsen Omsorg."

Claes Lagergren Socialchef, Täby kommun

Digitalisering inom socialtjänsten skapar förbättrad kvalitet, effektivitet samt säkerhet. Digitaliseringen diskuterades redan innan Covid-pandemin, men efter denna har behovet accelererat kraftigt.

Det handlar dels om att effektivisera och förbättra arbetet för vård- och omsorgspersonal samt handläggare, men det handlar också om att skapa större tillgänglighet, säkerhet och effektivitet.

Nej – Pulsen Omsorgs mål är att effektivisera de administrativa bitarna av omsorgsarbetet genom digitalisering för att skapa mer utrymme för det viktiga mötet mellan individer. Vår vision är att skapa mer tid för omsorg i omsorgen genom att digitalisera socialtjänsten.

Tjänster för digitalisering i socialtjänsten innebär bland annat att effektivisera kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare. Vi vill erbjuda verktyg som skapar mer tid för omsorg i omsorgen.

Syftet med digitalisering i socialtjänsten är att effektivisera de administrativa delarna. Att digitalisera socialtjänsten möjliggör att kunna lägga ett större fokus på omsorgen och det fysiska mötet.

Det finns många fördelar med att digitalisera socialtjänsten, till exempel:

  • att det bidrar till enklare arbetsprocesser för handläggare och vård- och omsorgspersonal
  • att kommunikationen blir effektivare och bättre
  • handläggare och vård- och omsorgspersonal får förbättrade och förenklade arbetsprocesser.