Artikel
10 dec 2022

Välfärdsteknik i omsorgen ー en nödvändighet för högkvalitativ vård

Fler mjuka händer, fler snabba fötter och mer tid för varje individ ligger högt på önskelistan för att vård och omsorg ska bli ännu bättre. I den bästa av världar skulle nya medarbetare anställas i tusental och tiden för omsorg skulle utökas med många timmar. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Att verkligheten kommer ikapp era höga ambitioner betyder inte att ni ska nöja er med sämre vård och omsorg för individerna eller sämre arbetsvillkor för medarbetarna ー det betyder bara att välfärdsteknik i omsorgen är en nödvändighet.

Användningen av välfärdsomsorg ökar successiv

Att ta hjälp av teknik inom vård och omsorg blir allt vanligare. Enligt en rapport från Socialstyrelsen ökar användandet av välfärdsteknik sakta men säkert. Användandet skiljer sig mellan socialtjänsten, kommunala hälso- och sjukvården samt mellan socialtjänstens olika verksamhetsområden.

Några exempel från rapporten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2022:

 • Kommunernas användning av strukturerad dokumentation i kvalitetsarbete inom socialtjänsten fortsätter att öka. Användandet är högst inom området barn och unga (69 procent) och lägst inom områdena ekonomiskt bistånd och familjerätt (49 procent). Inom den kommunala hälso- och sjukvården används strukturerad dokumentation i kvalitetsarbete till 60 procent. 
 • Medarbetarnas möjligheter att dokumentera mobilt och planera digitalt fortsätter att öka inom både socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 
 • Användningen av digital signering och digitala medicinskåp ökar. 
 • Automatiseringen inom socialtjänsten fortsätter att öka. Det område som flest kommuner har automatiserat är ekonomiskt bistånd.
 • Större kommuner ligger i framkant gällande automatisering och e-tjänster. De näst största kommunerna har ofta kommit längre gällande införandet av välfärdsteknik än både de större och mindre kommunerna.

Alla organisationer kan påbörja en digitaliseringsresa, men enligt Socialstyrelsens rapport finns vissa framgångsfaktorer för att lyckas genomföra en digitalisering.

Faktorerna för framgång är:

 • Att kommunen har ekonomiska resurser och tillräckligt med personal för att kunna genomföra förändringarna.
 • Att det finns kompetens inom digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik hos allt från beslutsfattare till personal och individer. 
 • Att kommunen kan samverka med andra kommuner, regioner, nationella aktörer, brukarföreningar och näringslivet för att kunna ta del av erfarenheter och utbud.
 • Att kommunen har upparbetade processer för utvecklingsarbete.
 • Att kommunen kan utföra nyttoanalyser utifrån hur individer, personal, organisation och ekonomi påverkas av digital utveckling.
 • Att medarbetare, brukare, patienter och anhöriga involveras i ett tidigt stadie.

Så underlättar välfärdsteknik vård och omsorg

Välfärdsteknik i omsorgen är en nödvändighet för att kunna ge bra omsorg åt dem som behöver den och samtidigt värna om medarbetarnas hälsa. Pulsen Omsorg är ett företag som utvecklar välfärdsteknik och många av våra medarbetare har erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg. Det gör att de kan använda sina erfarenhet till att skapa tekniska lösningar i mänsklighetens tjänst.

Några av våra lösningar för välfärdsteknik

För att kunna förbättra välfärden krävs teknik som avlastar personalen och effektiviserar arbetet. Därför har vi utvecklat lösningar som Combine Core, Combine Plan och Combine Mobile App

 • Core stödjer dokumentation, journalföring och utförande inom SoL, HSL och LSS. Med Core minskar andelen manuellt arbete och kommunikationen mellan individ, handläggare och utförare förenklas.
 • Plan ger ett komplett stöd för detaljplanering inom kommunal och privat välfärdsomsorg. Med Plan matchas brukarens behov med personalens kompetens och gör det möjligt att optimera planeringen av insatser. 
 • Mobile App gör det möjligt att arbeta effektivt på språng. Med Mobile App går det att rapportera, signera och föra journal var som helst samtidigt som datasäkerheten bibehålls. 

Vi har även tjänster för att förenkla återrapportering i farten, lösningar för e-tjänster och tekniska innovationer för anonymiserad data för uppföljning och statistik. 

Vill du veta mer om varför välfärdsteknik i omsorgen är en nödvändighet? Kontakta oss på Pulsen Omsorg.

Välfärdsteknik i omsorgen ー en nödvändighet | Pulsen Omsorg