Artikel
27 okt 2022

Anhörigomsorg ー så förbättras tillvaron för de anhöriga

Cirka en av fem svenskar ger stöd eller omsorg åt en närstående ー i de flesta fall är det en äldre som får hjälp. När vården sker oftare än en gång i månaden benämns vården som anhörigomsorg. Enligt Anhörigas Riksförbund beräknas anhörigas insatser spara samhället 183 miljarder kronor varje år. Vi på Pulsen Omsorg utvecklar digitala tjänster för att lätta anhörigas börda.

Vilka ger anhörigomsorg?

De flesta av oss kommer någon gång i livet att stötta eller vårda en närstående. Att ge anhörigvård är som vanligast i åldrarna 45-64 år.

Vilken roll spelar anhöriga inom omsorg?

I de bästa av världar kompletterar anhörigomsorg den professionellt utförda vården och skapar en bättre livskvalitet för den som vårdas. För den som tar hand om sin närstående kan erfarenheten ge nya perspektiv på tillvaron och stärka bandet till den anhörige. Att ta hand om en närstående ska bygga på frivillighet, men i verkligheten kan det vara svårt att dra den gränsen. Anhöriga drar ett stort lass och är i många fall en förutsättning för att insatser eller den närståendes egenvård ska fungera.

Vilka är utmaningarna?

Att ta hand om en närstående har sina utmaningar och de utmaningarna kan ge upphov till psykiska påfrestningar som stress, oro eller sorg. De psykiska påfrestningarna kan gå ut över arbetskapaciteten och exempelvis det sociala livet. Enligt befolkningsstudier genomförda av Socialstyrelsen 2012 och Nationellt kompetenscentrum för anhöriga 2018 visar data att anhöriga som regelbundet vårdar, hjälper eller stöttar närstående mår sämre än övriga befolkningen.

Några av anhörigas utmaningar:

  • få tid att ge omsorg
  • veta vad den man vårdar har rätt till för insatser
  • få tillräcklig information av vårdpersonalen
  • få uppföljning från vårdpersonalen
  • kunna slå bort känslan av dåligt samvete över att inte göra mer för den närstående.

Lösningar som kan underlätta för anhöriga

Bristen på återkoppling och information är ett återkommande problem för anhöriga. Att inte veta om den närstående har fått sin medicin, vilka åtgärder som genomförts eller bristen på samordning kan vara tärande. Det ständigt dåliga samvetet över att inte alltid kunna vara där skulle också kunna lindras om den anhörige var övertygad om att vården höll god kvalitet. Men det finns lösningar som skulle kunna underlätta för anhöriga.

Pulsen Omsorg är ett teknikutvecklingsföretag i mänsklighetens tjänst. Många av oss som jobbar inom företaget har själva erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Det gör att vi kan ta våra erfarenheter och utveckla tekniska lösningar som förenklar verksamheten, förbättrar vården för den närstående och minskar den anhöriges arbete. Med hjälp av vårt planeringssystem för hemtjänst blir anhörigomsorg mer av en positiv upplevelse än en börda.

Fördelar med vårt planeringssystem

  • Ökar kontinuiteten eftersom systemet använder sig av historik för att föreslå personal som tidigare besökt den närstående.  
  • Skapar förutsättningarna för bättre vård eftersom den närståendes behov matchas med personalens kompetens.
  • Skapar mer tid för vård då systemet erbjuder en mer realistisk planering som gör att personalen slipper stressa iväg. 

Integreras planeringssystemet med vårt verksamhetssystem skapas också enkla kommunikationsvägar mellan anhöriga, handläggare och myndigheter. På så sätt kan anhöriga få den information och återkoppling som de behöver. Verksamhetssystemet Combine Cores e-tjänster innehåller också tjänster som omfattar anhöriga.

Med vårt digitala ekosystem av tjänster kan äntligen anhörigomsorg bli en komplettering till professionellt utförd vård ー inte en förutsättning för att vården ska fungera.