Artikel
04 jul 2023

Den digitala utmaningen: Anhörigas och vårdtagares involvering inom omsorgen

Inom den sociala omsorgen i Sverige pågår en snabb och omfattande digitalisering som syftar till att förbättra effektiviteten och kvaliteten i vården. Trots dess fördelar och potential förbises ofta en avgörande faktor – anhörigas och vårdtagares roll och påverkan i denna digitala omvandling. Det är av yttersta vikt att inkludera dem som centrala aktörer och säkerställa att deras behov och perspektiv beaktas.

I dagens samhälle utförs en betydande del av omsorgsarbetet av anhöriga. Enligt uppskattningar står anhöriga för hela 70% av den omsorg som digitaliseringen strävar efter att underlätta. Deras engagemang och bidrag är ovärderligt, men trots detta har de inte fått den uppmärksamhet och inkludering de förtjänar i den digitala utvecklingen.

För anhöriga som vårdar sina nära och kära kan digitaliseringen vara en dubbel utmaning. Att hantera den administrativa bördan och hitta rätt information kan vara svårt och tidskrävande. Dessutom kan tekniska hinder och bristande tillgänglighet till digitala verktyg och plattformar göra det svårt för anhöriga att delta fullt ut och vara delaktiga i vårdbeslut och kommunikation med utförare inom vård och omsorg. Dessa hinder kan leda till känslor av frustration och isolering hos anhöriga, vilket i sin tur kan påverka den övergripande kvaliteten på vården.

För brukarna, de som får omsorg och stöd, kan digitaliseringen ha både positiva och negativa effekter. Å ena sidan kan digitala verktyg och applikationer erbjuda mer flexibilitet och självständighet i vardagen. Till exempel kan telemedicin möjliggöra fjärrkonsultationer och medicinsk rådgivning, vilket minskar behovet av frekventa besök på vårdcentralen. Å andra sidan kan en överdriven digitalisering och minskad mänsklig interaktion leda till en känsla av förlust av personlig kontakt och omsorg. Många vårdtagare är i behov av det mänskliga elementet i vården och av att ha kontroll över sin egen omsorg, samt att känna sig involverade.

”Enligt uppskattningar står anhöriga för hela 70% av den omsorg som digitaliseringen strävar efter att underlätta. Deras engagemang och bidrag är ovärderligt, men trots detta har de inte fått den uppmärksamhet och inkludering de förtjänar i den digitala utvecklingen.”

För att möta dessa utmaningar och säkerställa en inkluderande digitalisering inom social omsorg är samarbete och medvetenhet avgörande. Det krävs ett nära samarbete mellan myndigheter, utförare och teknikleverantörer för att utforma och implementera digitala lösningar som verkligen möter behoven hos anhöriga och vårdtagare. Användarcentrerad design och kontinuerlig feedback från dessa grupper är av största vikt för att skapa användarvänliga och meningsfulla digitala verktyg.

Det är också viktigt att erbjuda adekvat utbildning och stöd till anhöriga och vårdtagare för att förbättra deras digitala kompetens och öka deras förtroende för digitala verktyg. Genom att göra digitala resurser och plattformar tillgängliga, användarvänliga och anpassade efter deras behov kan vi minska klyftan och inkludera dessa viktiga aktörer i den pågående digitaliseringen.

Sverige har potentialen att vara en föregångare inom digitaliseringen av social omsorg genom att integrera anhörigas och vårdtagares perspektiv och erfarenheter i utvecklingen av digitala lösningar. Genom att skapa ett digitalt ekosystem där individerna är lika självklara som utförare och myndigheter kan vi förbättra livskvaliteten för alla inblandade parter och skapa en bättre arbetsmiljö för omsorgspersonalen.

Under Almedalsveckan och i andra liknande forum är det viktigt att lyfta fram dessa frågor och främja en aktiv dialog mellan beslutsfattare, vårdgivare, anhöriga och vårdtagare. Endast genom att arbeta tillsammans kan vi säkerställa att den digitala transformationen i den sociala omsorgen blir inkluderande, meningsfull och gynnsam för alla berörda parter.

Vill du veta mer om hur Pulsen Omsorg planerar att inkludera anhöriga och vårdtagare i digitaliseringen? Kontakta oss direkt på info@pulsenomsorg.se