Artikel
17 jan 2024

De osynliga vårdgivarna i Sverige

I hjärtat av omsorgen i Sverige arbetar en ofta osynliggjord grupp: anhörigvårdare. Där äldre, sjuka och funktionshindrade behöver hjälp med vardagssysslor, hygien, ekonomi och medicinering står deras anhöriga och bistår med hjälp. Sammanlagt uppskattas deras vårdande till ett värde av 194 miljarder kronor varje år. Hur ska vi stötta anhörigas insats, som i sin tur utgör ett enormt stöd åt vår redan ansträngda vårdsektor?

Enligt Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA), en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd, är det uppskattningsvis 1,3 miljoner svenskar som ger vård och stöd åt anhöriga, varav många går ner i arbetstid till följd av detta. Forskning visar att ca 70% av omsorgen genomförs av anhörigvårdare till ett uppskattat värde av 194 miljarder kronor varje år.

De anhöriga utför en mängd uppgifter som sträcker sig från personlig vård till emotionellt stöd, ofta utan formell utbildning eller adekvat förberedelse. Deras arbete är ovärderligt, inte bara för dem som de vårdar men också för samhället i stort. De bidrar med en service som avlastar vår redan ansträngda vårdsektor.

De osynliga vårdgivarna i Sverige

Många anhörigvårdare upplever fysisk och emotionell utmattning, ekonomiska påfrestningar och en brist på tid för egen återhämtning. Som anhöriga.se påpekar, är behovet av stöd till dessa vårdare en mycket viktig insats som ofta uteblir.

För att systematiskt förbättra situationen för anhörigvårdare, krävs ett flerdimensionellt tillvägagångssätt. Det innebär att se till att vård- och omsorgssystemet är flexibelt nog att anpassa sig till de unika behoven hos de vårdade och deras anhöriga. Det kräver också en policyutveckling som erkänner och värderar anhörigvårdarens arbete, inte bara i ord utan även i praktisk handling.

Digitaliseringen av offentlig sektor fokuserar ofta på verksamhetens system och stöd till personal och organisation. För brukare har den hittills inneburit att kontakten med vården sker alltmer via e-tjänster vilket har effektiviserat många processer. Vi på Pulsen Omsorg menar på att det digitala vårdekosystemet måste sätta individen och närstående i centrum av verksamheten. Det innebär att digitaliseringen måste se både omsorgstagare och anhöriga som en naturlig del av sina processer, inte bara som en passiv part som endast tar del av information. Livskvalitet handlar mycket om en så enkel sak som delaktighet och kontroll över den egna tillvaron.

Det finns ingen enskild lösning som drastiskt förbättrar anhörigvårdarnas situation. Vi på Pulsen Omsorg drar vårt strå till stacken med fokus på det som är vårt kärnområde; informationsdelning. Med vår nya app Relate ger vi både anhöriga och omsorgstagare möjligheten att både ta del av information på ett enklare och säkrare sätt men också interagera med omsorgsprocesserna på olika sätt. Vi hoppas att detta flyttar mer information närmare individerna och gör vardagen lättare att hantera för alla de anhöriga som behöver allt stöd de kan få.

Vill du veta mer om hur Pulsen Omsorg planerar att inkludera anhöriga och vårdtagare i digitaliseringen? Kontakta oss direkt på info@pulsenomsorg.se